Ocena RO Pogodno stanu prac technicznich oraz żywotności nasadzeń drzew i krzewów na Pl. im. W. Pawłowskiego