Protokół z 25.VI.2019 r.

Nr aktu: 
2/2019
Data posiedzenia: 
wtorek, 25 Czerwiec, 2019

Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Pogodno odbytego w dniu 25 czerwca 2019 r.

            Obecnych, wg. listy obecności przywitał Pan Marian Adamowicz – Przewodniczący Zarządu i Rady Osiedla Pogodno. Przewodniczący stwierdził, że jest kworum i przedstawił program zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z zebrania Rady Osiedla Pogodno z dnia 28 maja 2018 r.
 4. Omówienie wyjazdu szkoleniowego do Łukęcina.
 5. Omówienie spotkania z Policją.
 6. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Osiedla Pogodno.
 7. Uchwała w sprawie korekty planu finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2019.
 8. Zatwierdzenie uchwały Nr 6 w sprawie podziału środków finansowych przyznanych przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych Rady Miasta Szczecin.
 9. Dyżury radnych Rady Osiedla Pogodno we wtorki nie będące posiedzeniami Zarządu
  i Rady Osiedla Pogodno.
 10. Korespondencja, sprawy wniesione.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

Program zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Rady osiedla Pogodno z dnia 28 maja 2019 r. został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Wyjazd szkoleniowy dla członków zarządów rad osiedli omówiła Pani Monika Felczak – Skarbniczkę Rady Osiedla Pogodno, która dodała, że szkolenie nie było najlepiej zorganizowane i wiele pytań zostało bez odpowiedzi.

Pan Bartosz Paszkowski – Szczur omówił spotkanie z policją, które odbyło się w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w dniu 13 czerwca 2019 r. i dotyczyło zasad współpracy z Policją. Omówiono także stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz założenia i zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń.

Pan Marian Adamowicz poinformował, że ukonstytuowały się stałe komisje problemowe Rady Osiedla Pogodno. Przewodniczącą Komisji ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej została Pani Anna Bonecka – Kostecka a zastępcą Pan Jacek Iżykowski. Przewodniczącym Komisji ds. Inicjatyw Społecznych i promocji został Pan Paweł Wierzchowiec a zastępcą Pan Ireneusz Steć. Przewodniczącym Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego został Pan Michał Tarnowski a zastępcą Pan Bartosz Paszkowski – Szczur. Z ramienia Zarządu opiekunami komisji zostali: Pani Anna Morylewska, Pan Bartłomiej Mazan oraz Pan Andrzej Giza.  Pan Marian Adamowicz przedstawił zakres prac komisji problemowych.

Pan Marian Adamowicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego Rady osiedla Pogodno na rok 2019 i zaproponował jej przyjęcie.

Pan Krzysztof Szczur, nawiązując  do zmiany budżetu, opowiedział o zbliżającej się setnej rocznicy obrony Lwowa w dniu 1 listopada 2019 r. Z tej okazji będzie wydany mały biuletyn poświęcony tym uroczystościom oraz zorganizowana będzie wystawa na Placu im. Waleriana Pawłowskiego.

Pani Agnieszka Zalewska zapytała jaki jest cel i co jest robione na rzecz trudnej młodzieży?

Rozgorzała dyskusja i członkowie Rady Osiedla Pogodno poinformowali, że organizowane jest wiele imprez zarówno dla dzieci, jak i osób starszych. Imprezy są propagowane na wszelkie dostępne sposoby, tj. poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej.

Pan Patryk Jaskulski bardzo pozytywnie wypowiedział się na temat planu imprez, który został przyjęty przez Radę na poprzednim posiedzeniu.

Pani Agnieszka Zalewska wyraziła zdziwienie, że Rada interesuje się historią, „która nas nie dotyczy” a nie bieżącymi sprawami i młodzieżą.

Pan Marian Adamowicz wyjaśnił, że Rada robiła i robi bardzo dużo imprez dla mieszkańców i dla dzieci a naród który zapomina o swojej historii zatraca tożsamość.

Pan Andrzej Giza zaproponował, aby przy tworzeniu nowego planu imprez w przyszłym roku wszyscy członkowie Rady zgłaszali swoje propozycje. Przewodniczący RO wyjaśnił, że tak będzie, ale należy pamiętać - tworząc plan - o środkach finansowych jakimi dysponuje RO. Jesteśmy chyba jedyną RO w miescie która organizuje tak dużo imprez dla mieszkaniowców.

Pan Wojciech Wilski zapytał, dlaczego Komisja Inicjatyw Społecznych Biura Rady Miasta Szczecin przyznaje równe środki wszystkim radom osiedli bez względu na liczbę mieszkańców i dlaczego brak jest opracowanych zasad ich przyznawania.

Pan Patryk Jaskulski - jednocześnie Radny Rady Miasta Szczecin -  wyjaśnił, że Rada też jest nowa i radni zastanawiają się nad nowymi zasadami podziału środków.

Po dyskusji Pan Przewodniczący zaproponował ponownie podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Rzeczowo – finansowego na rok 2019.

Uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

Pan Marian Adamowicz - Przewodniczący Zarządu i Rady Osiedla Pogodno zaproponował zatwierdzenie przez Radę uchwały nr 9/19 w sprawie podziału środków przyznanych przez Komisję Inicjatyw Społecznych Rady Miasta Szczecin, która została przedstawiona radnym Rady Osiedla Pogodno i przyjęta w sposób korespondencyjny.

Uchwała została zatwierdzona jednogłośnie.

Pan Przewodniczący zaapelował do Radnych Rady osiedla Pogodno o przychodzenie na dyżury we wtorki nie będące posiedzeniami Zarządu i Rady Osiedla Pogodno w godzinach od 1700 do 1900.

Korespondencja, sprawy wniesione:

 1. Wniosek o wydanie opinii w sprawie zbycia terenu przy ul. Brodzińskiego – opinia pozytywna przy jednym głosie wstrzymującym się,
 2. Wniosek o wydanie opinii w sprawie terenu przy ul. Hubala – opinia pozytywna jednogłośnie,
 3. Wniosek o wydanie opinii w sprawie terenu przy ul. Fredry – opinia pozytywna jednogłośnie.
 4. Pismo do Dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w sprawie organizacji koncertu poświęconego pamięci Waleriana Pawłowskiego w dniu
  15 września 2019 r. -  wysłano po pozytywnej opinii RO,
 5. Wniosek o informację w sprawie festynów organizowanych przez Radę Osiedla Pogodno, Zarząd przesłał do zainteresowanych,
 6. Wniosek o wydanie opinii w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Filaretów – skierowano do Komisji ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa
  i Gospodarki Komunalnej celem wypracowania stanowiska,
 7. Informacja dot. administrowania Parkiem im. Gen. Tadeusza Kutrzeby – administruje Zakład Usług Komunalnych,
 8. Pismo dot. „Śniadań z mieszkańcami” organizowanych na terenie Placu im. Waleriana Pawłowskiego – Rada wnioskuje o dostarczenie harmonogramu.
 9. Pisma – wnioski Pana Andrzeja Śmielińskiego dot. budowy stacji dla Rower Miejskiego ze środków inwestycyjnych Rady Osiedla, interwencji w sprawie stanu Jaśminowego Stawu oraz informacji na temat dalszego zagospodarowania terenu przy ul. Korfantego. Rada zdecydowała, że odpowiedź na wszystkie wnioski przygotuje Zarząd. Jednocześnie wyjaśniono, że budową stacji Roweru Miejskiego zajmuje się Urząd Miasta Szczecin, Jaśminowy Staw znajduje się na terenie administrowanym przez Szczecińską Spółdzielnię Mieszkaniową a w sprawie terenu przy ul. Korfantego trwają rozmowy i uzgodnienia z mieszkańcami,
 10. Wniosek o wydanie opinii w sprawie przeznaczenia terenu przy ul. Unii Lubelskiej na rzecz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w dzierżawę na 25 lat – opinia pozytywna - jednogłośnie,
 11. Odpowiedź Komisji Inicjatyw Społecznych Rady Miasta Szczecin w sprawie rozdysponowania środków finansowych zgodnie z uchwałą Rady osiedla Pogodno nr 6/19. - pozytywna,
 12. Wniosek o organizację ogniska na terenie Parku im. Tadeusza Kutrzeby na zakończenie rajdu rowerowego. Pani Agnieszka Zalewska zaproponowała aby to była impreza cykliczna. Zaproponowano aby w tej sprawie odbyło się spotkanie w dniu
  2 lipca br.,
 13. Wniosek o wydanie opinii w sprawie terenów zielonych w rejonie ulic Marcinkowskiego i Filaretów -  skierowano do Komisji ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej celem wypracowania stanowiska,
 14. Wniosek Pana Pawła Wierzchowca o wystąpienie do Zakładu Usług Komunalnych
  o regularne i częste sprzątanie kabin sanitarnych,
 15. Pismo z ZBiLK w sprawie planowanego remontu elewacji budynku – m. in siedziby Rady Osiedla Pogodno przy ul. Krasickiego 6 z treścią pisma zapoznano RO,
 16. Pismo informacyjne w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego – nabór wniosków trwa do 5 lipca br. – Informacja na ten temat będzie umieszczona na tablicach informacyjnych Rady osiedla Pogodno.

Wolne wnioski:

 • Pan Marek Dziedzic mówił na temat mieszkań chronionych, którymi chce się zająć stowarzyszenie, ale ma problem z pozyskaniem terenu. Będzie wniosek w tej sprawie,
 • Pan Wojciech Wilski zapytał jak zostały rozdysponowane przez Radę Miasta środki finansowe dla Pogodna na dzisiejszej sesji Rady Miasta?

Pan Patryk Jaskuski poinformował, że w 2019 r. 700 tys. zł zostało przeznaczone na Plac im. Waleriana Pawłowskiego a dysponentem tych środków jest Zakład Usług Komunalnych. Dodał, że zablokowane zostały środki na Ośrodek Sprawności Fizycznej na terenie Parku im. Gen Tadeusza Kutrzeby. Teren Parku ma być powiększony
a Ośrodek przeniesiony w inne miejsce na terenie Parku. Trzeba „trzymać rękę na pulsie”.

            Pan Marian Adamowicz poprosił radnych aby zastanowili się na co przeznaczyć
1 milion zł w tym roku z przyznanych 5 milionów na całą kadencję Rady, tj. na lata 2019 – 2014.

            Przewodniczący poinformował, że we wrześniu br. Odbędzie się uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 53. Zaapelował aby radni z własnej inicjatywy zrobili składkę na sztandar i każdy z radnych „wysupłał” z własnej kieszeni pieniążki które chce przeznaczyć na ten cel.

            Pani Monika Felczak poinformowała, że rusza remont Oddziału dla dzieci św. Mikołaja – zaapelowała o inicjatywę mającą na celu pomoc w tym remoncie.

            Na tym zebranie i protokół zakończono.

                                                                                               Protokołowała: H. Figórska

          

ZałącznikRozmiar
PDF icon Protokół z 25.VI_.2019 r.pdf446.08 KB