Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Pogodno za okres od 01-01-2012r. do 31-12-2012r

Data sprawozdania: 
poniedziałek, 31 Grudzień, 2012

Rada Osiedla Pogodno została wybrana w wyborach 20 maja 2011r. na kadencję 2011 – 2015. W skład Rady wchodzi 21 radnych.

Na pierwszym inauguracyjnym zebraniu, które odbyło się 10 czerwca 2011 r. Rada Osiedla Pogodno wybrała Zarząd  Rady w składzie;

 • Marian Adamowicz - Przewodniczący

 • Krystyna Kohler - Wiceprzewodnicząca  

 • Anna Kostecka - Bonecka – Członek Zarządu

 • Piotr Tobiasz -  Członek  Zarządu

 • Krystyna Gorzejewska -  Skarbnik.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Rady pracował w niezmienionym składzie.

Zgodnie ze Statutem Rada Osiedla dokonała również wyboru Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Problemowych.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą następujące osoby;

Zbigniew Pawlak –   Przewodniczący Komisji

Anna Morylewska – Członek Komisji,

Ewelina Madoń –     Członek Komisji.

W Radzie  Osiedla  funkcjonują trzy komisje problemowe;

 1. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, której przewodniczy Andrzej Śmieliński

 2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, której przewodniczy Krzysztof Gaworski,

 3. Komisja ds. Inicjatyw Społecznych i Promocji, której przewodniczy Krystyna Hajkiewicz.

W skład Rady Osiedla, oprócz wymienionych osób  wchodzą ponadto i w niej pracują;

 • Krystyna Bielarz- Górecka

 • Artur Dzięgielewski,

 • Dariusz Godlewski,

 • Mirosława Kreft,

 • Karol Lipiński,

 • Piotr Rutkowski,

 • Andrzej Śmieliński,

 • Michał Tarnowski,

 • Paweł Wierzchowiec.

 • Rafał Chendoszko

 

Rada Osiedla Pogodno opiera swoja działalność statutową na środkach finansowych, które  dysponowane są z budżetu Gminy Miasta Szczecin. W oparciu o zapisy Statutu wydatki Rady Osiedla muszą być zgodne z zadaniami samorządu osiedlowego i nie mogą być wykorzystywane do finansowania zadań innych jednostek. Ze środków tych Rada pokrywa wydatki związane z utrzymaniem lokalu, energią elektryczną, telefonami i Internetem, materiałami biurowymi, wyposażeniem biurowym, remontami pomieszczeń, festynami, mikołajkami i innymi imprezami okolicznościowymi organizowanymi przez Radę dla mieszkańców Pogodna. Sprawozdanie finansowe stanowi Załącznik do niniejszego sprawozdania.

Aby tym zadaniom sprostać, Rada musi starać się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych oraz upominków od sponsorów, życzliwych nam firm i organizacji, którym serdecznie dziękujemy.

W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla odbyła 11 protokołowanych posiedzeń.  Zarząd Rady odbył 13 protokołowanych zebrań. Niezależnie od protokołowanych zebrań członkowie Zarządu spotykają się prawie w każdy wtorek w godzinach od 17 do 19.  Członkowie Rady pełnią też dyżury w siedzibie Rady, podczas których przyjmują uwagi, interpelacje i wnioski od mieszkańców osiedla. Dodatkowo w każdy wtorek miesiąca,
w siedzibie Rady, pełnią dyżury przedstawiciele - dzielnicowi Komisariatu Policji Szczecin Pogodno. W siedzibie Rady można też spotkać się z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, którzy starają się nas odwiedzać jak najczęściej lub przybywają na zaproszenie telefoniczne.

Rada Osiedla podejmowała uchwały i wydawała opinie miedzy innymi w:

 • sprawie planów zagospodarowania Pogodna - przekazaliśmy nasze uwagi do właściwych wydziałów Urzędu Miasta i Radnych Rady Miasta, aktualnie
  w opiniowaniu znajduje się plan zagospodarowania przestrzennego Pogodno-Somosierry (Taczaka). Pragniemy zauważyć, że jest to kolejny plan zagospodarowania który jest wdrażany w okresie naszej kadencji, dzięki naszemu wytrwałemu
  i konsekwentnemu działaniu.

 • sprawie budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina – etap VI – zadanie to zostało zgłoszone do Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2013 – 2017,

 • utworzenia (budowy) nowego placu zabaw dla dzieci na placu im. Waleriana Pawłowskiego - zadanie zostało ukończone wiosną 2012r. Jesteśmy w toku realizacji koncepcji (już jest) zadaszenia sceny koncertowej, na której będą mogli występować dla mieszkańców muzycy filharmonii  i zespoły szkolne.

 • w sprawie budżetu miasta na rok 2013 i założeń na lata następne,

 • sprawie opracowania planów i budowy ronda na ul Mickiewicza – Wernyhory- opracowano plany ale konieczne są dalsze działania, które doprowadzą do finalizacji zadania.

 • sprawie budowy parku rekreacji i wypoczynku na osiedlu Somosierry. Zadanie wykonane ale jeszcze niedokończone. Park został otwarty i udostępniony mieszkańcom w sierpniu 2012r. Zostały do wykonania miejsca parkingowe oraz instalacje elektryczne i prace porządkujące otoczenie.

 • oświetlenia ul Kozietulskiego - zadanie wykonane. Zastosowano nowy system oświetlenia ulicy, dzięki któremu mieszkańcy mogą normalnie wrócić do domu po zmroku. Monitujemy o korektę (poprawienie) zastosowanego rozwiązania mającą na celu poprawę jego funkcjonowania.

 • przeglądu stanu nawierzchni ulic i chodników Pogodna.

 • realizacji pubowy twardej nawierzchni łącznika od strony ul. Reymonta do ul. Libelta. Przewodniczący Rady wystosował pismo do ZDiTM w sprawie współpracy
  i pomocy w realizacji przedsięwzięcia i sprawa została sfinalizowana.

 • zagospodarowania terenu wokół siedziby Rady Osiedla.

 • oraz wielu innych, istotnych dla dzielnicy i mieszkańców spraw.

 

Poszczególne Komisje Rady Osiedla, w okresie sprawozdawczym, zajmowały się następującymi problemami ;

 

Komisja Spraw Społecznych i Promocji  - zajmowała się; 

 • sprawami społecznymi mieszkańców,

 • organizacją wigilii dla członków Związku Emerytów

 • akcjami pomocy społecznej dla mieszkańców dzielnicy np. impreza mikołajowa dla dzieci, połączona z wyjściem do teatru,  zabawy choinkowe, festyn z okazji Dnia Dziecka – organizowany przy aktywnym udziale dyrekcji i nauczycieli ze szkół działających na terenie Pogodna, szczególnie szkół nr 3 i 48. Tą drogą składam serdeczne podziękowanie dyrekcjom i nauczycielom wymienionych szkół oraz tym członkom Rady, którzy aktywnie w tych pracach uczestniczyli. Dziękuje też sponsorom, dzięki którym, nasze dzieci otrzymały upominki.

 • współpracą z dziecięcą drużyną Pogodna- prowadzoną przez pana Adama Benesza – znanego piłkarza (trenera).

 • informowaniem mieszkańców o działaniach podejmowanych przez Radę i współpracą w tym zakresie z mieszkańcami dzielnicy,

 • organizowaniem i prowadzeniem koncertów oraz wieczorków poetycko - literackich – koordynatorem tych koncertów jest koleżanka Krystyna Hajkiewicz,

 • zorganizowaniem Konkursu Pocztówek,

 • organizacją  corocznego Maratonu Fotograficznego. W 2012 roku odbyła się kolejna impreza tego typu. Już IV z kolei. Impreza jak zwykle zgromadziła wielu miłośników fotografowania. W trakcie jej trwania udało nam się poczęstować jej uczestników doskonałą grochówką.

W tym miejscu pragnę złożyć szczególne podziękowania Panu Pawłowi Wierzchowcowi oraz jego małżonce, za aktywność w koordynacji i prowadzeniu, Konkursu Pocztówek, Maratonów Fotograficznych a komisji, oceniającej nadesłane prace, za bardzo duży wkład pracy
i poświecenie wielu godzin wolnego czasu.

 

W skład komisji wchodzą:

1.Krystyna Hajkiewicz -Przewodnicząca Komisji

2.Artur Dzięgielewski- Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.Anna Morylewska

4.Ewelina Madoń

5.Krystyna Bielarz - Górecka

6.Paweł Wierzchowiec

7.Karol Lipiński

8.Andrzej Śmieliński

9.Rafał Chendoszko

10.Zbigniew Pawlak

 

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej;

 

Komisja zajęła się kilkunastoma sprawami, w których wnioskodawcami byli mieszkańcy jak i skierowanymi z Urzędu Miasta lub jego poszczególnych wydziałów.  Komisja zaopiniowała sześć spraw, gdyż tylko tyle wpłynęło od mieszkańców przez ostatni rok. Z tych spraw cztery zostały rozpatrzone pozytywnie a dwie negatywnie. Dotyczyły one między innymi rozbudowy domu na cele przychodni, kwestii parkowania, dzierżawy gruntów, nadania nazwy jednemu z placyków na Pogodnie, czy budzącej wiele kontrowersji i emocji ulicy Traugutta. Sprawy, które zostały przez Komisję rozpatrzone negatywnie dotyczyły propozycji, które ewidentnie działały na szkodę innych mieszkańców oraz nie wpisywały się w charakter zabudowy Pogodna, w związku z czym opinia Komisji w żadnym wypadku nie mogła być inna.

Ponadto Komisja z własnej inicjatywy zwróciła się z wnioskiem w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Witkiewicza (róg ul. Poniatowskiego i Santockiej), gdzie zbyt szybko zmieniające się światła utrudniają ruch przechodniów.

Oprócz tego Komisja wydała opinię w sprawach przekazanych Radzie Osiedla przez Urząd Miasta. Przykładem może być pismo z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w sprawie ruchu na wspomnianej już ulicy Traugutta (szczególnie w okolicy ul. Przybyszewskiego). Komisja
w tej sprawie wydała wspólną opinie wraz z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, w której postulowała o montaż progu zwalniającego oraz sygnalizacji świetlnej a także
o rozważanie innego przebiegu ruchu ciężkich pojazdów. Niestety wnioski te nie zostały
w całości uwzględnione. Warto nadmienić, że udało się uzyskać jedynie zamontowanie znaku ograniczającego prędkość do 40 km/h oraz ustawienie tablicy informującej o kontroli radarowej - w naszej opinii nie rozwiązuje to jednak problemu.

Ważnym przedsięwzięciem Komisji było przeprowadzanie przeglądu ulic Pogodna. Uczestniczyli w nim także inni członkowie Rady, nie będący członkami Komisji. Dzięki temu Komisji udało się zgromadzić  informacje o większości ze 108 ulic naszej dzielnicy. Taka bezpośrednia działalność Komisji pozwoliła jej członkom osobiście zapoznać się ze stanem chodników i dróg na Pogodnie oraz opinią mieszkańców - często bardzo krytyczną. Wiedza ta okazała się szczególnie przydatna podczas spotkania z Panem Piotrem Krzystkiem Prezydentem Miasta Szczecin, na którym zaprezentowane zostały zdjęcia ulic znajdujących się w najgorszym stanie.

Na spotkaniu tym Przewodniczący Rady przekazał Panu Piotrowi Krzystkowi Prezydentowi Miasta Szczecin nasze uchwały dotyczące Planu Inwestycyjnego Szczecina i prosił o ich wnikliwą analizę oraz zobowiązał się w imieniu Rady do przekazania (na ręce Pana Prezydenta) naszego Raportu stanu ulic Pogodna. Wyrażamy nadzieję, że słowa
i zapewnienia Pana Prezydenta z tym związane znajdą pokrycie w konkretnych działaniach. Komisja przyznaje, że przegląd ten wymaga jeszcze pewnych uzupełnień i modyfikacji.
W związku z czym w roku 2013 inicjatywa ta będzie kontynuowana, ze szczególnym naciskiem na dokumentację zdjęciową.  

Jednym z ważnych zadań Komisji było przygotowanie opinii do Budżetu Miasta dotyczącej inwestycji na Pogodnie. Niestety, mimo wnikliwej analizy nie znaleźliśmy
w Projekcie Planu żadnych inwestycji związanych z naszą dzielnicą. W związku z tym Komisja w swojej opinii wyraziła zaniepokojenie nagminnym nieuwzględnianiem Pogodna w planach budżetu i po raz kolejny przedstawiła swoje wnioski, które zostały zawarte w Uchwale Rady Osiedla nr VIII/2/2112.

 

W skład komisji wchodzą;

 • Andrzej Śmieliński  - Przewodniczący Komisji

 • Piotr Rutkowski – Zastępca Przewodniczącego

 • Artur Dzięgelewski,

 • Dariusz Godlewski

 • Ewelina Madoń,

 • Anna Mohylewska

 • Krystyna Bielarz – Górecka

 • Ryszard Kwiecień,

 • Karol Lipiński

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

Komisja w okresie sprawozdawczym współpracowała z pozostałymi członkami innych komisji oraz członkami Rady Osiedla:

 • w czerwcu 2012 roku, podczas organizowanego przez Radę Osiedla Dnia Dziecka, na placu Pawłowskiego, członkowie Komisji brali czynny udział w organizacji oraz zabezpieczeniu festynu.

 • opiniowała plany dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym współdziałała w organizacji spotkania w Radzie Osiedla z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji oraz organizacji spotkania z Naczelnikiem Oddziału Zachód Straży Miejskiej panem Andrzejem Sieradzkim. Z tego spotkania sporządzona została notatka, której zapisy
  i stopień ich realizacji poddany zostanie ocenie przez Komisję oraz Radę podczas kolejnego spotkania.

 • brała udział, wraz z innymi członkami Rady, w przeglądzie ulic na Pogodnie, który miał wskazać zagrożenia i niebezpieczeństwa wynikające ze stanu dróg jak i chodników. Co w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo pieszych oraz   komfort jazdy.

 • zajmowała stanowisko w sprawach skierowanych do Rady.

 • przeprowadzała kontrole w plenerze w wyznaczonych wcześniej miejscach.

 • pełniła dyżury w siedzibie Rady Osiedla.

 • Członkowie Komisji brali udział w spotkaniu z Prezydentem Miasta w sprawie zagospodarowania przestrzennego Pogodna.

 • członkowie Komisji interweniowali indywidualnie w sprawach poprawy funkcjonowania osiedla m. In. w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego oraz
  w Zarządzie Wodociągów i Kanalizacji (w celu przyspieszenia  usunięcia awarii).

 

W skład Komisji wchodzą:

 • Krzysztof Gaworski – Przewodniczący Komisji

 • Mirosława Kreft –   Zastępca Przewodniczącego Komisji

 • Piotr Rutkowski

 • Ryszard Kwiecień

 • Anna Morylewska

 

Szanowni Państwo.

Przedkładając to sprawozdanie, w imieniu Zarządu i Rady Osiedla Pogodno,  zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkie sprawy, które kierowane są do Rady przez mieszkańców zostały uwzględnione w planach miasta i nie wszystkie mogą zostać zrealizowane w możliwie najkrótszym  terminie - mimo iż są to sprawy pilne.

Liczymy jednak na to, że zarówno Prezydent, Zarząd Miasta i Radni Rady Miasta
z naszej dzielnicy będą nas wspierać w tym, aby nasze zamierzenia zostały zrealizowane  
- przynajmniej w znaczącej części, zwłaszcza w zakresie:

 • opracowania wszystkich planów zagospodarowania dla całej dzielnicy Pogodno, Pogodno – Somosierry, W naszej kadencji, dzięki naszej wytrwałości i wsparciu Radnych Rady Miasta udało się już kilka zatwierdzić.

 • budowy ronda na ulicy Mickiewicza - Wernyhory,

 • dokończenia zagospodarowania Placu im. Waleriana Pawłowskiego przy ul. Brodzińskiego i Międzyosiedlowego Parku  przy Taczaka – Kutrzeby,

 • budowy Parków Seniora - skierowałem w tej sprawie pismo do Przewodniczącego Klubu SLD w Radzie Miasta Szczecin - znając jego zaangażowanie w tego typu przedsięwzięcia - z prośbą o wsparcie tego pomysłu.

 • realizacji naszych wniosków dotyczących inwestycji i Planów zagospodarowania przestrzennego, zawartych w naszych pismach i uchwałach

 • naprawy i modernizacji ulic i chodników Pogodna.

 

Jednocześnie Rada Osiedla Pogodno składa serdeczne podziękowanie za zaangażowanie, współpracę i aktywne wsparcie Zastępcy Prezydenta Szczecina Panu Bogdanowi Jaroszewiczowi, Panu Michałowi Przepierze – Dyrektorowi Biura,  Pani Ewie Nosek – Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta – Architektowi Miasta, Radnym Rady Miasta, szczególnie Radnej Rady Miasta Pani Grażynie Zielińskiej, Radnym Rady Miasta: Panu Dawidowi Krystkowi i Panu Markowi Duklanowskiemu oraz innym członkom Rady Miasta, nie wymienionym z nazwiska, Pracownicom Referatu Samorządów Osiedlowych Biura Rady Miasta, Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego, Policjantom z Komisariatu Szczecin
- Pogodno oraz wszystkim innym, z którymi współpraca przebiega w sposób konstruktywny, na drodze rozumienia naszych potrzeb i wspieraniu naszych działań.

Dziękuję też serdecznie członkom Rady Osiedla Pogodno za pracę  w minionym roku, szczególnie tym, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Rady.    

 

    Przewodniczący

Rady Osiedla Pogodno

 

 Marian Adamowicz