Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Pogodno za okres od 01-01-2013r. do 31-12-2013r

Data sprawozdania: 
wtorek, 31 Grudzień, 2013

Szanowni Państwo.

Rada Osiedla Pogodno przedstawia Sprawozdanie z działalności Rady w 2013 roku wraz ze Sprawozdaniem finansowym.  Informujemy, że obydwa sprawozdania przedstawione zostały mieszkańcom naszej dzielnicy  na zebraniu sprawozdawczym które odbyło się w kwietniu 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul Czorsztyńskiej. Protokół z tego zebrania przedstawimy wkrótce na naszej stronie internetowej.

Wiem, że Sprawozdanie nie jest w stanie pokazać całokształtu spraw którymi  zajmowała się Rada w minionym roku ani oddać klimatu jaki towarzyszy pracy członków Rady. Sprawozdanie nie jest

też  w stanie pokazać  jak wiele swojego wolnego  czasu  poświęcają  członkowie  Rady  na  pracę na rzecz mieszkańców i dzielnicy ani jak wielu i jakich argumentów użyć trzeba aby rozwiązać problemy lub zrealizować, na pozór proste lub dobre pomysły.

Dlatego myślę, że każda rozwiązana sprawa lub zrealizowany pomysł mogą dawać powody do drobnej satysfakcji nam wszystkim.

 

Marian Adamowicz

Przewodniczący Rady Osiedla Pogodno

 

 

Szczecin, dnia  12  marca 2014r.   

                  

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Pogodno

za okres od 01-01-2013r. do 31-12-2013r

 

     Rada Osiedla Pogodno została wybrana w wyborach 20 maja 2011r. na kadencję 2011 – 2015. W skład Rady wchodzi 21 radnych.

Na pierwszym inauguracyjnym zebraniu, które odbyło się 10 czerwca 2011 r. Rada Osiedla Pogodno wybrała Zarząd  Rady w składzie;

 • Marian Adamowicz - Przewodniczący

 • Krystyna Kohler - Wiceprzewodnicząca  

 • Anna Kostecka - Bonecka – Członek Zarządu

 • Piotr Tobiasz -  Członek  Zarządu

 • Krystyna Gorzejewska -  Skarbnik – Artur Dzięgelewski - Skarbnik

W okresie sprawozdawczym z Zarządu Rady 29 października 2013 r. odeszła p. Krystyna Gorzejewska a na  jej miejsce do Zarządu Rady Osiedla wybrany został p. Artur Dzięgelewski.

Zgodnie ze Statutem, w Radzie Osiedla funkcjonuje; Komisja Rewizyjna w skład której wchodzą następujące osoby;

 • Zbigniew Pawlak –   Przewodniczący Komisji

 • Anna Morylewska – Członek Komisji,

 • Ewelina Madon –     Członek Komisji.

W Radzie  Osiedla Pogodno funkcjonują również trzy komisje problemowe;

 1. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, której przewodniczy Dariusz Godlewski – zastąpił p. Andrzeja Śmielińskiego, który zrezygnował z przewodniczenia komisji.

 2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, której przewodniczy Krzysztof Gaworski,

 3. Komisja ds. Inicjatyw Społecznych i Promocji, której przewodniczy – Krystyna Hajkiewicz.

W skład Rady Osiedla Pogodno, oprócz wymienionych osób,  wchodzą ponadto i w niej pracują;

 • Krystyna Bielarz- Górecka

 • Dariusz Godlewski,

 • Mirosława Kreft - rezygnacja

 • Karol Lipiński      - rezygnacja

 • Piotr Rutkowski,

 • Andrzej Śmieliński,

 • Michał Tarnowski,

 • Paweł Wierzchowiec.

 • Rafał Chendoszko

oraz nowi członkowie Rady Osiedla; Danuta Sondej, Grzegorz Piechota i Andrzej Giza.

 

  Rada Osiedla Pogodno opiera swoja działalność statutową na środkach finansowych, które  dysponowane są z budżetu Miasta Szczecina. W oparciu  o zapisy Statutu wydatki Rady Osiedla muszą być zgodne z zadaniami samorządu osiedlowego i nie mogą być wykorzystywane do finansowania zadań innych jednostek. Ze środków tych Rada pokrywa wydatki związane z utrzymaniem lokalu, energią elektryczną, telefonami i internetem, materiałami biurowymi, wyposażeniem biurowym,  remontami pomieszczeń, festynami, mikołajkami i innymi imprezami okolicznościowymi organizowanymi przez Radę dla mieszkańców Pogodna. Sprawozdanie finansowe stanowi Załącznik do niniejszego sprawozdania.

Aby tym zadaniom sprostać, Rada musi starać się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych oraz upominków od sponsorów, zakładów, UM Szczecin, życzliwych nam firm
i  organizacji, którym serdecznie dziękujemy.

W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla Pogodno odbyła 12 protokołowanych posiedzeń. Zarząd Rady odbył 13 protokołowanych spotkań.

Niezależnie od protokołowanych spotkań członkowie Zarządu spotykają się prawie
w każdy wtorek w godzinach od 1700 do 1900.  Członkowie Rady pełnią też dyżury w siedzibie Rady, podczas których przyjmują uwagi, interpelacje i wnioski od mieszkańców Osiedla. Dodatkowo w każdy wtorek miesiąca, w siedzibie Rady, pełnią dyżury - dzielnicowi Komisariatu Policji Szczecin Pogodno. W siedzibie Rady można też spotkać się
z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, którzy starają się nas odwiedzać jak najczęściej lub przybywają na zaproszenie telefoniczne.

Rada Osiedla podejmowała uchwały i wydawała opinie miedzy innymi w:

 • sprawie planów zagospodarowania Pogodna - przekazaliśmy nasze uwagi do właściwych wydziałów Urzędu Miasta i Radnych Rady Miasta. Aktualnie
  w opracowaniu znajduje się plan zagospodarowania przestrzennego Pogodno-Somosierry (Taczaka). Pragniemy zauważyć, że jest to kolejny plan zagospodarowania, który jest wdrażany w okresie naszego działania, dzięki naszemu wytrwałemu i konsekwentnemu działaniu;

 • sprawie budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina – etap VI – zadanie to zostało zgłoszone do Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017. Wystosowaliśmy w tej sprawie stosowne petycje (poparte podpisami mieszkańców) oraz odbyliśmy spotkania z Prezydentem Miasta Szczecin Piotrem Krzystkiem oraz Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem;

 • sprawie utworzenia (budowy) Sceny koncertowej na Placu im. Waleriana Pawłowskiego. Jesteśmy w toku realizacji kolejnego etapu budowy,  zadaszenia sceny koncertowej, na której będą mogli występować dla mieszkańców muzycy Filharmonii
  i zespoły szkolne. Pierwszy etap: budowa sceny – zakończono. Udało nam się wygrać bardzo trudny konkurs i pozyskać niezbędne do dokończenia inwestycji środki finansowe. Liczymy, że Zakład Usług Komunalnych zakończy tą inwestycję do końca lipca br.  We wrześniu planujemy uroczyste otwarcie sceny i koncert poświęcony obchodom 10-tej rocznicy śmierci Waleriana Pawłowskiego;

 • sprawie budowy tzw. „Parku seniora”. Udało nam się zamontować na Pl. im. Waleriana Pawłowskiego urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Jak widzimy, był to strzał w dziesiątkę. Podobne urządzenia chcielibyśmy zamontować na nowym „Skwerku zdrowia”, który znajduje się u zbiegu ulic Siemiradzkiego i Ostrawickiej.

 • sprawie budżetu Miasta Szczecin na rok 2014 i założeń na lata następne;

 • sprawie opracowania planów i budowy ronda na ul Mickiewicza – Wernyhory
  - opracowano plany ale konieczne są dalsze działania, które doprowadzą do finalizacji zadania. Niestety nie udało nam się wprowadzić do planu na rok 2014 kolejnego etapu budowy;

 • sprawie kontynuacji budowy Parku rekreacji i wypoczynku na Osiedlu Somosierry. Zadanie wykonane ale jeszcze niedokończone. Park został otwarty i udostępniony mieszkańcom w sierpniu 2012r. Zostały do wykonania miejsca parkingowe oraz oświetlenie elektryczne i prace porządkujące otoczenie. Liczymy, że w 2014 r. wykonamy oświetlenie oraz podłączymy do prądu zasilanie sceny.

 • sprawie remontu nawierzchni ulic i chodników Pogodna – w 2014 roku będą robione chodniki ul. Grzegorza z Sanoka oraz Filaretów, mimo iż pierwotnie nie weszły do planu z programu „Budżetu obywatelskiego”.

Ponadto:

 • wnioskowaliśmy i popieraliśmy starania o budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska wraz z ogródkiem – siłownią/ fitness -  pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 i Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Szczecinie przy ul Reymonta
  - w ramach „Budżetu obywatelskiego”. Z tego programu nam się to nie udało, ale działamy dalej;

 • zasadziliśmy wraz z emerytami oraz dziećmi ze Szkoły Podstawowej Nr 48 krokusy na Pl. im. Waleriana Pawłowskiego, przed siedzibą Rady Osiedla oraz Szkołą Podstawową nr 48;

 • zagospodarowaliśmy teren wokół siedziby Rady Osiedla. Zrobiliśmy miejsca parkingowe, nowy chodnik, pomalowano klatkę schodową i drzwi wejściowe do Rady a także zamontowaliśmy tablicę informacyjną Rady.

 • Uczestniczyliśmy w wielu innych, istotnych dla dzielnicy i mieszkańców sprawach i zadaniach.

 

Poszczególne komisje Rady Osiedla Pogodno w okresie sprawozdawczym, zajmowały się następującymi problemami:

 

Komisja Spraw Społecznych i Promocji zajmowała się; 

 • pracą na rzecz integracji  mieszkańców  Pogodna,

 • sprawami społecznymi mieszkańców,

 • rozwiązywaniem  konfliktów i sporów społecznych,

 • akcjami pomocy społecznej dla mieszkańców dzielnicy np. paczki mikołajowe dla dzieci,

 • organizacją zabaw  choinkowych, organizacją festynu  z okazji Dnia Dziecka,

 • informowaniem mieszkańców o działaniach podejmowanych przez Radę i współpracą w tym zakresie z mieszkańcami dzielnicy,

 • organizowaniem i prowadzeniem koncertów i wystaw, organizacją corocznego  Maratonu Fotograficznego.

W skład Komisji wchodzą:

Krystyna Hajkiewicz - Przewodnicząca Komisji

Artur Dzięgielewski - Zastępca Przewodniczącego Komisji – został członkiem Zarządu.

Anna Morylewska - Członek Komisji

Ewelina Madoń - -„-

Krystyna Bielarz - Górecka -„-

Paweł Wierzchowiec - -„-

Rafał Chendoszko - -„-

Zbigniew Pawlak - -„-

 

W roku 2013 Komisja Spraw Społecznych i Promocji  zrealizowała wspólnie z Radą Osiedla następujące projekty:

 1. W kwietniu 2013 r. z inicjatywy Rady Osiedla Pogodno, dzięki dodatkowym środkom pozyskanym przez Przewodniczącego Rady Osiedla, odbyła się wystawa zdjęć ukazujących życie mieszkańców oraz przyrodę Kazachstanu. Wystawa została bardzo ciepło przyjęta przez zaproszonych gości i kilkuset odwiedzających. Wystawa została stworzona we współpracy z Stowarzyszeniem Polaków (w Ałmaty i obwodzie ałmatyńskim ) „Więź”. Szczególne słowa uznania za osobisty udział i wkład pracy
  w organizację tej wystawy kieruję do Przewodniczącej Stowarzyszenia „Więź” Pani Iriny Jewtiuszkina.

W ramach tej współpracy w Ałmaty dwukrotnie zorganizowano wystawę  zdjęć  uczestników Maratonu Fotograficznego na Pogodnie, ukazującą piękno naszego miasta i dzielnicy. Wystawę odwiedził Marszałek Województwa przebywający w tym czasie  z wizytą w Kazachstanie.

 1. Rada Osiedla Pogodno była współorganizatorem Dnia Patrona w Szkole Podstawowej Nr 48, który odbył się 27 maja 2013r.  Wspólnie z dyrekcją szkoły, nauczycielami, uczniami  i rodzicami uczestniczyliśmy w wspaniałej zabawie urozmaiconej konkursami i występami uczniów.

 2. We wrześniu 2013 r. odbyła kolejna, organizowana przez Radę Osiedla Pogodno cykliczna impreza - Maraton Fotograficzny. Zgromadził ponad 180 uczestników, którzy przy wspaniałej pogodzie wzięli udział  w konkursie - zabawie fotograficznej. Nie było by tej imprezy gdyby nie wsparcie Urzędu Miasta Szczecin, który docenia, że jest to już cykliczna impreza, która ma sporą liczbę uczestników i promuje piękno Pogodna wśród mieszkańców Szczecina.

 3. Kolejnym projektem, który stał się już tradycją, jest współorganizowanie ze Szkołą Podstawową Nr 3  „Dnia Ziemniaka”. To kilka godzin wspaniałej zabawy, radości
  i integracji dzieci i mieszkańców naszej dzielnicy na wspólnym, wspaniałym festynie odbywającym się na boisku Szkoły Podstawowej przy ulicy Reymonta.

 4. Jak co roku Rada Osiedla Pogodno pamięta o święcie najmłodszych – Mikołaju. Tradycją już jest zaproszenie około stu naszych milusińskich do Teatru Lalek Pleciuga na przedstawienie, po którym dostają paczki, oraz poczęstunek. Zrobienie paczek dla dzieci było możliwe dzięki hojności sponsorów, którym jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

 5. Rada Osiedla wspiera i patronuje drużynie piłkarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 48, w skład której wchodzą dzieci z najmłodszych klas szkolnych. Ufundowaliśmy dzieciom stroje piłkarskie oraz medale, puchary i nagrody.

 6. Po raz drugi Rada Osiedla Pogodno ugościła zaproszonych gości na Wigilii. Odbyła się ona w siedzibie Rady. Na spotkanie przybyli: władze Miasta Szczecin, Radni Rady Miasta, emeryci i renciści oraz przedstawiciele parafii z Pogodna.  Podczas kolacji wigilijnej mieliśmy przyjemność posłuchać wspaniałych kolęd w wykonaniu  uczniów Sekcji wokalnej i instrumentalnej Zespołu Szkół Muzycznych II stopnia w Szczecinie. Wieczór upłynął w przyjemnej, świątecznej atmosferze.  

 7. W siedzibie Rady Osiedla Pogodno w roku 2013 odbyło się siedem koncertów
  w ramach projektu „Muzyczne Spotkania na Pogodnie”. Spotkania mają na celu integrację mieszkańców Pogodna oraz szerzenie kultury w naszym otoczeniu. Na koncertach gościliśmy młodych artystów z Zespołu  Szkół Muzycznych I i II stopnia. Wykonawcy mieli możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć, spotkania się
  z  publicznością oraz konfrontacji własnych interpretacji muzycznych.  Odbiorcami tych koncertów byli głównie mieszkańcy Pogodna.

 

Wszystkie spotkania, imprezy, organizowane przez Rady Osiedla Pogodna opisywane są na stronie internetowej naszej Rady, na której można uzyskać wiadomości o działalności Rady oraz wszystkich komisjach działających w Radzie Osiedla Pogodno.

Koordynatorem koncertów jest koleżanka Krystyna Hajkiewicz, której serdecznie dziękuję za zaangażowanie.

Pragnę złożyć szczególne podziękowania Panu Pawłowi Wierzchowcowi oraz jego małżonce za aktywność w koordynacji i prowadzeniu wystawy „Kazachstan w obiektywie”                        i  Maratonów Fotograficznych a komisji oceniającej nadesłane prace, za bardzo duży wkład pracy i poświecenie wielu godzin wolnego czasu, niezbędnego do oceny setek nadesłanych zdjęć.

 

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej prowadziła aktywną działalność przez cały 2013 rok. Początkowo działała
w niezmienionym składzie:

 • Andrzej Śmieliński jako przewodniczący,

 • Piotr Rutkowski jako zastępca przewodniczącego

 • Krystyna Bielarz-Górecka,

 • Artur Dzięgielewski,

 • Anna Morylewska,

 • Karol Lipiński - z uwagi na pracę zawodową złożył rezygnację z pracy w Radzie Osiedla w trakcie roku,

 • Ewelina Madoń,

 • Ryszard Kwiecień

 • Dariusz Godlewski. W międzyczasie do Komisji dołączył nowy członek Rady Osiedla –

 • Grzegorz Piechota.

Pod koniec roku nastąpiła zmiana dotychczasowego przewodniczącego, którego zastąpił Dariusz Godlewski.

Komisja zajęła się kilkunastoma sprawami, w których wnioskodawcami byli mieszkańcy. Komisja przeprowadziła dwanaście wizji lokalnych, które w przeważającej większości dotyczyły kwestii związanych z dzierżawą gruntu na rzecz mieszkańców Pogodna, między innymi przy takich ulicach jak: Brodzińskiego, Wojska Polskiego, Reduty Ordona, Wieniawskiego okolic Rynku Pogodno czy przeprowadzona w dniu 21 grudnia 2013 r.
w związku z pismami dotyczącymi ul. Karola Libelta, mieszkańców domów przy ulicy Reymonta 77,78,79, dotyczącymi skarg na nadmierny ruch samochodów i niewłaściwe parkowanie w okolicach Rynku Pogodno. W wyniku wizji powstał obszerny raport komisji.

W tych sprawach Komisja wydała 11 opinii pozywanych i jedną negatywną. Warto zauważyć, że w 2013 roku nie pojawiły się żadne kontrowersyjne i szczególnie problemowe kwestie związane z zagospodarowaniem przestrzennym na Pogodnie.

Udało się nam doprowadzić do ograniczenia prędkości i wprowadzenia kontroli radarowych na ul. Traugutta.

Oprócz tego na początku roku Komisja przedstawiła wnioski do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Taczaka”. Komisja wraz z pozostałymi członkami Rady Osiedla przedstawiła również propozycje do Budżetu Obywatelskiego.

Niestety nie udało się Komisji zakończyć i przedstawić Radzie raportu końcowego przeglądu ulic Pogodna. Komisja przyznaje, że przegląd ten wymaga jeszcze pewnych uzupełnień i modyfikacji w związku z czym w roku 2014 inicjatywa będzie kontynuowana,
ze szczególnym naciskiem na dokumentację zdjęciową.  

W skład Komisji wchodzą;

 • Andrzej Śmieliński  - Przewodniczący Komisji do 15 grudnia 2013 r.

 • Dariusz Godlewski – Przewodniczący Komisji od 15 grudnia 2013 r.,

 • Piotr Rutkowski – Zastępca Przewodniczącego

 • Artur Dzięgelewski,

 • Ewelina Madoń,

 • Anna Morylewska

 • Krystyna Bielarz – Górecka,

 • Ryszard Kwiecień,

 • Karol Lipiński – po rezygnacji:  Grzegorz Piechota

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

Członkowie Komisji współpracowali z pozostałymi członkami i Komisjami Rady
w całym 2013 roku. W trakcie roku rezygnację z pracy w Komisji i Radzie Osiedla, ze względów osobistych, złożyła Mirosława Kreft. Nowym wiceprzewodniczącym Komisji wybrana została Anna Morylewska.

Komisja opiniowała plany dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym                      w szczególności współdziałała z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji, informując te służby o nieprawidłowościach i problemach występujących w dzielnicy. Spotkania odbywały się w siedzibie Rady Osiedla.

Komisja brała udział, wraz z innymi członkami Rady, w przeglądzie ulic na Pogodnie, który miał wskazać uszkodzenia nawierzchni dróg jak i chodników, co w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców.

Zajmowała stanowisko w sprawach sygnalizowanych przez mieszkańców
w nadesłanej  korespondencji lub zgłaszanych osobiście do członków komisji.

Przeprowadzała kontrole w plenerze, wyznaczonych wcześniej miejsc uznawanych za niebezpieczne. Pełniła dyżury w siedzibie Rady Osiedla.

Indywidualnie członkowie komisji interweniowali w służbach/instytucjach tj. Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego czy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji - w celu usunięci awarii.

Wspierała mieszkańców ul. Jana Styki w kwestii problematycznego parkowania m.in.
u Naczelnika Straży Miejskiej oraz w Urzędzie Miasta Szczecin.

 

W skład Komisji wchodzą:

 • Krzysztof Gaworski – Przewodniczący Komisji,

 • Mirosława Kreft –      Zastępca Przewodniczącego Komisji – Anna Morylewska           (po rezygnacji M. Kreft),

 • Piotr Rutkowski,

 • Ryszard Kwiecień,

 • Anna Morylewska.

 

Szanowni Państwo.

Przedkładając to sprawozdanie, w imieniu Zarządu i Rady Osiedla Pogodno,  zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszystkie sprawy, które kierowane są do Rady przez mieszkańców zostały uwzględnione w planach miasta i nie wszystkie mogą zostać zrealizowane w możliwie najkrótszym terminie - mimo iż są to sprawy pilne.
Liczymy jednak na to, że zarówno Prezydent Miasta Szczecin, Zarząd Miasta i Radni Rady Miasta z naszej dzielnicy będą nas wspierać w tym, aby nasze zamierzenia zostały zrealizowane w 2014 roku - przynajmniej w znaczącej części a zwłaszcza w zakresie:

 • opracowania wszystkich planów zagospodarowania dla całej dzielnicy Pogodno, Pogodno – Somosierry, W naszej kadencji, dzięki naszej wytrwałości i wsparciu Radnych Rady Miasta udało się już kilka zatwierdzić,

 • budowy ronda na ulicy Mickiewicza-Wernyhory,

 • dokończenia zagospodarowania pl. Pawłowskiego i Międzyosiedlowego parku  przy Taczaka – Kutrzeby,

 • budowy parku seniora na Skwerku zdrowia, skierowałem w tej sprawie pismo do przewodniczącego klubu SLD w Radzie Miasta Szczecina - znając jego zaangażowanie w tego typu przedsięwzięciach - z prośbą o wsparcie tego pomysłu,

 • budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska wraz z ogródkiem – siłownią/ fitness pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 i Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Szczecinie przy ul Reymonta;    jesteśmy po spotkaniu Rady Rodziców i Dyrektor Szkoły  z Zastępcą Prezydenta Krzysztofem Soską, który zdeklarował pomoc w tym zakresie,

 • Rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 48 przy ul. Czorsztyńskiej – jestem po rozmowach z panem Prezydentem Miasta Szczecin Piotrem Krzystkiem i mamy jego wsparcie,

 • realizacji naszych wniosków dotyczących inwestycji i Planów zagospodarowania przestrzennego, zawartych w naszych pismach  i uchwałach,

 • naprawy i modernizacji ulic i chodników Pogodna.

 

Przedkładając sprawozdanie, Rada Osiedla Pogodno składa serdeczne podziękowanie za zaangażowanie, współpracę  i aktywne wsparcie Prezydentowi Miasta Szczecin Panu Piotrowi Krzystkowi,  zastępcom  Prezydenta Szczecina Panom; Krzysztofowi Sosce
i Bogdanowi Jaroszewiczowi, Panu Michałowi Przepierze – Dyrektorowi Biura,  Radnym Rady Miasta Panom Dawidowi Krystkowi  i Markowi Duklanowskiemu oraz innym Członkom Rady Miasta, nie wymienionym z nazwiska ale wspierającym nasze działania, Pracownicom Referatu Samorządów Osiedlowych Biura Rady Miasta, Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego, Policjantom z Komisariatu Policji Szczecin - Pogodno oraz wszystkim innym, z którymi współpraca przebiega w sposób konstruktywny, na drodze rozumienia naszych potrzeb i wspieraniu naszych działań.

Dziękuję też serdecznie członkom Rady Osiedla Pogodno za pracę  w minionym roku, szczególnie tym, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Rady a do nich zaliczam, oprócz w/w osób; Annę Morylewską, Krystynę Bielarz - Górecką, Dariusza Godlewskiego i Danutę Sondej. Dziękuję również sekretarzowi Zarządu RO, Ani Kosteckiej – Boneckiej za zaangażowanie w pracę. Liczę też na zmianę postawy  i większą aktywność tych członków Rady Osiedla, którzy do tej pory nie wykazywali się większym zaangażowaniem w codzienną, żmudną pracę Rady Osiedla.

 

    Przewodniczący

Rady Osiedla Pogodno

 

 Marian Adamowicz